Healing Retreat vid Solpyramiden i Bosnien

Healing Retreat vid Solpyramiden i Bosnien
Overload of the Overflow
Let go of all control
18 – 25 maj 2024

Följ med oss på en magisk resa fullspäckad med healing till solpyramiden i Bosnien i maj 2024!

Ta chansen att ta del av en hel veckas otroligt kraftfull healing genom en vistelse i konstant läkande frekvenser och dyk djupt in i dig själv, ditt medvetande och din själ för att frigöra din kraft och fulla potential.

Under en hel vecka kommer vi att vistas i pyramidens helande energier då vi även kommer att bo ovanpå pyramiden.
Endast själva vistelsen i sig har en otroligt helande effekt eftersom platsen är otroligt högfrekvent.

Utöver detta kommer hela veckans fokus att ligga på vår helande process, där du blir guidad och vägledd av två högfrekventa, multidimensionella medium som brinner för att finnas där för just dig och hålla space genom din helande process, genom olika skräddarsydda kanaliserade healingceremonier.

Vi kommer även att besöka Ravnes alla helande krafplatser för att få hög frekvent healing som går in på djupet av dina celler, så som: tunnlarna under pyramiden som håller en schumann resonans på 7,83 Hz, the magic forest, toppen av pyramiden och andra utgrävningsplatser.

Veckans fokus blir healing, välmående, glädje, gemenskap och frigörelse från blockeringar och gamla programmeringar som inte längre gynnar dig och den du kommit hit för att vara.
Så förbered dig för en oförglömlig och livsomvälvande resa där ditt nya jag får ta plats inom dig.
Release your old self and welcome the new version of you!

Kallar denna healing resa dig?
Tacka då JA till denna gåva som kommit till ditt flöde!

Anmäl till: martina@heavenonearth.se

Pris: 13 333 kr
ERBJUDANDE – Boka tillsammans med en vän och erhåll 2222 kr rabatt – Ni får båda två ta del av erbjudandet!
I priset ingår: Boende, transfer och halv pension, samt alla aktiviteter.
Exklusive: Flygresa, som bokas separat

OBS! Detta retreat är möjligt att bokas med avbetalning mot faktura. 
Vi lägger upp en skräddarsydd avbetalningsplan för dig om 2-4 delbetalningar.
Vid anmälan vänligen uppge detta som preferens samt hur många delbetalningar som önskas. 
Anmälan är bindande. En anmälningsavgift på 3000 kr återbetalas ej vid utebliven närvaro.

OBS! Detta är en äventyrsresa, vilket innebär att vi rör oss till fots runt i området. Du bör alltså vara i tillräckligt god hälsa för dagliga promenader
.

Ni kan även nyttja ert friskvårdsbidrag hos oss då vi är kopplade till Epassi


Klicka här för att komma direkt till bokning via Epassi

Betalning sker i samband med bokning.
Inbetalning till Bankgiro: 5972-5655
Inbetalning via swish: 073 – 956 07 91

Vid betalning uppge namn samt datum för bokningen.
Kvitto på köp kan alltid fås i samband med vårt möte eller hemskickat per post eller mail.

Först när betalningen inkommit blir bokningen gällande.
Kontakta alltid mig i förväg för att komma överens om en ledig tid!

Avbokning eller ombokning är alltid möjligt. Kontakta då mig i god tid. 
Ej avbokad konsultation räknas som förbrukad och debiteras med fullt pris.

Healing retreat. Healing resa. Bosnien. Solpyramiden. Hälsoresa. Multidimensionellt medium. Uppsala

Healing Retreat at the Pyramid of Sun in Bosnia
Overload of the Overflow
Let go of all control
18 – 25 may 2024

Join us on a magical journey full of healing at the Sun Pyramid in Bosnia in may 2024!

Take the chance to take part of a whole week of incredibly powerful healing through a stay in constant healing frequencies and dive deep into yourself, your consciousness and your soul to release your power and full potential.

For a whole week we will stay in the healing energies of the pyramid as we will live on top of the pyramid as well.
Just the stay itself has an incredibly healing effect since the place is of incredibly high frequency.
In addition to that, the whole week’s focus and attention will be on our healing process, where you will be guided by two high-frequenced, multidimensional mediums who are passionate about being there for you and holding space throughout your healing process, through various customized channeled healing ceremonies.

We will also visit all of Ravne’s powerful sites to receive high frequenced healing that goes deep into our cells, such as: the tunnels under the pyramid that hold a schumann resonance of 7.83 Hz, the magic forest, the top of the pyramid and other excavation sites.

The focus of the week will be healing, well-being, joy, community and release from blockages and old programming that no longer serves you and the person you came here to be.

So prepare yourself for an unforgettable and life-changing journey where your new self takes place within you.

Release your old self and welcome the new version of you!

Is this healing journey calling you?
Then say YES to this gift that has come through your flow!

Register at: martina@heavenonearth.se

Price: 13 333 SEK
SPECIAL OFFER – Book this Retreat together with a friend and get a price reduction of 2222 SEK – for the both of you!
The price includes: Accommodation, transfers and half board, as well as all activities.
Excludes: Flight, which is booked separately.

NOTE! This retreat can be booked in installments against an invoice.
We’ll set up a customized installment plan for you of 2-4 installments.
When registering, please state this as a preference and how many partial payments you desire.
Registration is binding. A registration fee of 3000 SEK is non-refundable in the event of non-attendance.

Attention! This is an outback adventure travel, which means that we’ll be walking around the area.
Therefore you should be in a good condition for daily walks.